Rejestracja

Please leave these two fields as-is:
UWAGA: Prosimy o rozwiązanie prostego równania matematycznego!
zamknij

Zaloguj się

Zapomniałeś hasła?

Jeżeli nie pamiętasz swojego hasła, wyślemy Ci nowe - wystarczy skorzystać ze specjalnego formularza
Przypomnij mi hasło

Zarejestruj się
Napisano: 15 października 2012

Liczba komentarzy: 0
Przetarg na sekwencjonowanie DNA

Informacja o przetargu. Usługa Sekwencjonowania DNA na automatycznym sekwenatorze – 6240 próbek. Organizator: Instytut Dendrologii PAN w Kórniku. Termin składania ofert: 23.10.2012 godzina 11:00.

Adres: ul. Parkowa 5, 62-035 Kórnik

Województwo / powiat: wielkopolskie,

powiat poznański

Państwo: Polska

Telefon / fax: tel.             061 8170033

fax 8170166

Opis: Usługa Sekwencjonowania DNA na automatycznym sekwenatorze 6240 prób po PCR łącznie 65 płytek po 96 prób na jednej płytce.

Specyfikacja: Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.idpan.poznan.pl.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: w budynku A Instytutu Instytutu Dendrologii PAN w Kórniku ul. parkowa 5, nr pokoju 1.09.

Miejsce i termin składania: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.10.2012 godzina 11:00, miejsce: oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: Sekwencjonowania DNA 09 2012 do 23 października 2012 roku w sekretariacie nr pokoju 1.03 Instytutu do godz. 1100.

Miejsce i termin realizacji: CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2013.

Wadium: nie wymagane

Wymagania: Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku-Ocena spełnienia powyższych warunków nastąpi przez sprawdzenie ważności dostarczonych dokumentów na zasadzie spełnia lub nie spełnia.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku-Ocena spełnienia powyższych warunków nastąpi przez sprawdzenie ważności dostarczonych dokumentów na zasadzie spełnia lub nie spełnia.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku-Ocena spełnienia powyższych warunków nastąpi przez sprawdzenie ważności dostarczonych dokumentów na zasadzie spełnia lub nie spełnia.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku-Ocena spełnienia powyższych warunków nastąpi przez sprawdzenie ważności dostarczonych dokumentów na zasadzie spełnia lub nie spełnia.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku-Ocena spełnienia powyższych warunków nastąpi przez sprawdzenie ważności dostarczonych dokumentów na zasadzie spełnia lub nie spełnia.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:-nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert-nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert-nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert – albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Wypełniony formularz ofertowy Podpisany projekt umowy Dokumenty wymienione w pkt. V i VI SIWZ.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

Uwagi: Kryteria oceny ofert: najniższa cena.Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

image_pdfimage_print
Podziel się ze znajomymi
Skocz do formularza

Komentarze 0

Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu, napisz coś!
 1. Dodaj komentarz
  (wymagany)
  (wymagany)
  (wymagany)

  Pola oznaczone znaczkiem W są obowiązkowe. Musisz wypełnić wszystkie pola wymagane, aby dodać komentarz.
  Twój adres email, który podasz nie zostanie opublikowany z Twoim komentarzem.

  W treści komentarza dozwolone są tagi XHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

do góry