Rejestracja

Please leave these two fields as-is:
UWAGA: Prosimy o rozwiązanie prostego równania matematycznego!
zamknij

Zaloguj się

Zapomniałeś hasła?

Jeżeli nie pamiętasz swojego hasła, wyślemy Ci nowe - wystarczy skorzystać ze specjalnego formularza
Przypomnij mi hasło

Zarejestruj się
Napisano: 19 października 2012

Liczba komentarzy: 0
Uwaga! Przetarg na oznaczenie stopnia destrukcji limfocytów

Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania oznaczenia stopnia destrukcji limfocytów pod wpływem promieniowania z zakresu bliskiej podczerwieni metodami cytometrii przepływowej, spektrofotometrii, biochemii oraz badań DNA metodą kometkową.

Kategoria: przetarg nieograniczony

Organizator: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu

Adres: ul. H. Kamieńskiego 73a, 51-124,  Wrocław

Telefon / fax: tel.             071 3254375

Faks: 071 3270425

Opis: Usługa wykonania oznaczenia stopnia destrukcji limfocytów pod wpływem promieniowania z zakresu bliskiej podczerwieni metodami cytometrii przepływowej, spektrofotometrii, biochemii oraz badań DNA metodą kometkową

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania oznaczenia stopnia destrukcji limfocytów pod wpływem promieniowania z zakresu bliskiej podczerwieni metodami cytometrii przepływowej, spektrofotometrii, biochemii oraz badań DNA metodą kometkową.

2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie następujących procedur: 1) izolowanie i oczyszczenie limfocytów z kożuszka leukocytarnego krwi ludzkiej, 2) oznaczenie cytotoksyczności, 3) ocena żywotności komórek i integralności błony komórkowej, 4) analiza uszkodzenia materiału genetycznego (uszkodzenia DNA, zdolność komórek do proliferacji po pobudzeniu mitogenem), 5) analiza zainicjowania apoptozy(nekrozy)autofagii w komórkach (uwalnianie wapnia i cytochromu c, ekspozycja fosfatydyloseryny, ilościowa analiza komórek wczesnoapoptotycznych, późnoapoptotycznych i nekrotycznych), 6) analiza wydajności bioenergetycznej komórek (kinetyka tworzenia ATP, integralność błony mitochondrialnej, potencjał transbłonowy mitochondriów), 7) oznaczenie kinetyki generowania reaktywnych form tlenu (RFT) i azotu (RFA), 8) analiza statystyczna wyników, 9) opracowanie końcowego raportu badań. 3. Badania określone w ust. 2 powinny zostać powtórzone co najmniej 5 – krotnie. Wykonawca umożliwi przedstawicielom Zamawiającego udział w prowadzonych badaniach w roli obserwatorów. 4.

W ramach przeprowadzanych badań Wykonawca dokona oceny wpływu napromieniowania z zakresu bliskiej podczerwieni (NIR) w dawce zaproponowanej przez Zamawiającego na krew przeznaczoną do transfuzji oraz jej elementy morfotyczne. Równocześnie Wykonawca ustali bezpieczny zakres dawki promieniowania NIR. 5.

Wykonawca powinien posiadać doświadczenie w zakresie: 1) Testowania in vitro, ex vivo i in vivo aktywności biologicznej (cytotoksycznej, antyproliferacyjnej, przeciwnowotworowej, mutagennej i genotoksycznej) związków chemicznych /suplementów diety/leków/ekstraktów pochodzenia naturalnego z wykorzystaniem hodowli komórkowych i modeli zwierzęcych – wpływ na żywotność, proliferację i przeżywalność komórek, analiza morfologiczna i histopatologiczna.. 2) Ocena uszkodzeń i naprawy materiału genetycznego (test kometowy, test mikrojądrowy). 3) Ocena zmian w cyklu komórkowym metodą cytometrii przepływowej. 4) Określenie rodzaju śmierci komórkowej (apoptoza, nekroza, autofagia, katastrofa mitotyczna) indukowanej przez związki chemiczne/suplementy diety – leki – ekstrakty pochodzenia naturalnego w komórkach prawidłowych i patologicznych: analiza biochemiczna i morfologiczna molekularnych mechanizmów apoptozy w komórkach /tkankach prawidłowych i patologicznych (metody mikroskopii fluorescencyjnej do oceny zmian w strukturze mikrotubul i morfologii komórek związanych z apoptozą /nekrozą/katastrofą mitotyczną/autofagią, ilościowa analiza frakcji komórek żywych, wczesnoapoptotycznych, późnoapoptotycznych i nekrotycznych metodą cytometrii przepływowej, mikropłytkowe testy fluorescencyjne do analizy apoptozy). 5) Analiza stresu oksydacyjnego w materiale biologicznym – mikropłytkowe testy fluorescencyjne do oznaczenia parametrów stresu oksydacyjnego, poziomu i kinetyki generowanych reaktywnych form tlenu (RFT) i azotu (RFA). 6) Ocena właściwości antyoksydacyjnych i prooksydacyjnych związków chemicznych /suplementów diety /leków/ekstraktów pochodzenia naturalnego w materiale biologicznym. 7) Ocena całkowitej zdolności antyoksydacyjnej komórek. 8) Ocena bioenergetyki komórki i tkanki. 9) Pełna analiza statystyczna wyników badań z zakresu nauk biologicznych i biomedycznych. 10) Zasady planowania eksperymentów z wykorzystaniem materiału biologicznego

Specyfikacja: Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wssk.wroc.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dział Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu ul. Kamieńskiego 73a 51-124 Wrocław.

Miejsce i termin składania: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.11.2012 godzina 09:00,

miejsce: Dział Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu ul. Kamieńskiego 73a 51-124 Wrocław budynek nr 10

Miejsce i termin realizacji: CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.10.2013

Wadium: nie wymaganeWymagania: Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku-O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 uPzp; 2) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 uPzp
III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Uwaga przetarg!
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku-POSIADANIE WIEDZY I DOŚWIADCZENIA, tj. doświadczenie w wykonywaniu badań, których dotyczy niniejsze zamówienie, potwierdzone opublikowaniem w okresie ostatnich 3 lat co najmniej 3 artykułów naukowych z dziedziny oceny biozgodności i – lub cytotoksyczności, zamieszczonych w czasopismach z tzw. Listy Filadelfijskiej, o skumulowanej wartości impact factor minimum 12 pkt Za spełnienie warunku Zamawiający uzna przedstawienie spisu co najmniej 3 artykułów naukowych z dziedziny oceny biozgodności i – lub cytotoksyczności polimerów, opublikowanych w ostatnich 3 latach w czasopismach z tzw. Listy Filadelfijskiej – wraz z podaniem nazwisk autorów, tytułu artykułu, nazwy czasopisma, roku wydania i impact factor.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku-DYSPONOWANIE ODPOWIEDNIM POTENCJAŁEM TECHNICZNYM, tj. zaplecze techniczne i wyposażenie niezbędne do wykonana badań: specjalistyczna pracownia do hodowli komórkowych wyposażona w spektrofotometry, spektrofluometry, cytometry, mikroskopy fluorescencyjne, mikroskopy konfokalne Za spełnienie warunku Zamawiający uzna przedstawienie oświadczenia o dysponowaniu desygnowanym laboratorium z pełnym wyposażeniem w specjalistyczną aparaturę oraz odpowiednim oprogramowaniem, umożliwiającym wykonanie powierzonego zadania.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:-oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia-aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:-nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.7)

Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

Uwagi: Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

image_pdfimage_print
Podziel się ze znajomymi
Skocz do formularza

Komentarze 0

Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu, napisz coś!
 1. Dodaj komentarz
  (wymagany)
  (wymagany)
  (wymagany)

  Pola oznaczone znaczkiem W są obowiązkowe. Musisz wypełnić wszystkie pola wymagane, aby dodać komentarz.
  Twój adres email, który podasz nie zostanie opublikowany z Twoim komentarzem.

  W treści komentarza dozwolone są tagi XHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

do góry