Rejestracja

Please leave these two fields as-is:
UWAGA: Prosimy o rozwiązanie prostego równania matematycznego!
zamknij

Zaloguj się

Zapomniałeś hasła?

Jeżeli nie pamiętasz swojego hasła, wyślemy Ci nowe - wystarczy skorzystać ze specjalnego formularza
Przypomnij mi hasło

Zarejestruj się
Napisano: 12 sierpnia 2011

Liczba komentarzy: 0
Wakacje z biotechnologią — konkurs fotograficzny z nagrodami

Serdecznie zapraszamy Was do wzięcia udziału w naszym konkursie fotograficznym „Wakacje z biotechnologią”. Możecie zrobić nowe zdjęcia albo wśród dotychczas wykonanych odnaleźć takie, które w dowolny sposób wiążą się z biotechnologią. Następnie wystarczy przeczytać zamieszczony niżej regulamin konkursu i przesłać od jednej do trzech fotografii na adres e-mail: konkurs@dolinabiotechnologiczna.pl. Konkurs skierowany jest wyłącznie do członków naszej społeczności, więc jeśli jeszcze nimi nie jesteście, koniecznie się zarejestrujcie.

Do wygrania są trzy nagrody główne: odtwarzacz mp4, stacja pogodowa i radiobudzik oraz nagroda publiczności w postaci vouchera dla dwóch osób na imprezę „Dzień pełen adrenaliny”.

Zgłoszenia przyjmujemy od 12 sierpnia do 30 września 2011 roku.

Regulamin konkursu „Wakacje z Biotechnologią”

1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady konkursu fotograficznego pt. „Wakacje z Biotechnologią”, zwanego dalej „Konkursem”.
1.2. Organizatorem Konkursu jest portal branżowy dla biotechnologii, biotechnologii medycznej i diagnostyki molekularnej, dolinabiotechnologiczna.pl, zwany w dalszej części Regulaminu także: „Organizatorem”.
1.3. Konkurs zostanie przeprowadzony w okresie od dnia 12 sierpnia do 30 września 2011 roku.

2. Zadanie konkursowe

2.1. Uczestnik prześle 1-3 autorskich zdjęć odpowiadających tematowi konkursu: „Wakacje z Biotechnologią”. Rozmiar pojedynczego zdjęcia nie może przekraczać 3 megabajtów lub 8 megapikseli. Zdjęcia należy nadsyłać w formacie jpg. Każde zdjęcie powinno być opatrzone tytułem lub jednozdaniowym opisem.

3. Zasady uczestnictwa w konkursie

3.1. Uczestnikami Konkursu nie mogą zostać pracownicy lub współpracownicy Organizatora oraz ich osoby najbliższe, przez które rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców i rodzeństwo małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli, a także osoby pozostające w związkach partnerskich.
3.2. Uczestnikiem konkursu może zostać osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych, która:
a) dokona prawidłowego zgłoszenia do konkursu, przesłanego e-mailem na adres internetowy konkurs@dolinabiotechnologiczna.pl
b) w załączniku prześle 1-3 autorskich zdjęć odpowiadających tematowi konkursu: „Wakacje z Biotechnologią”.
c) jest członkiem społeczności portalu www.dolinabiotechnologiczna.pl
d) oświadczy, że jest autorem przesłanych zdjęć, posiada do nich pełnię praw autorskich i majątkowych
e) zapozna się z niniejszym regulaminem.
3.3. Za prawidłowe uznaje się zgłoszenie zawierające login uczestnika w społeczności portalu www.dolinabiotechnologiczna.pl oraz adres poczty elektronicznej wraz z oświadczeniem, że uczestnik jest autorem zdjęcia, posiada do niego pełnię praw autorskich i majątkowych, oraz wyraża zgodę na nieodpłatne przeniesienie praw majątkowych na organizatora konkursu, w celu publikacji zdjęć konkursowych.
f) Zgłoszenia do konkursu są przyjmowane pod adresem internetowym od dnia 12 sierpnia, od godziny 18.00 czasu letniego do dnia 30 września 2011 roku, do godziny 24.00. konkurs@dolinabiotechnologiczna.pl
3.4. Wybrane przez redakcję portalu zdjęcia będą publikowane na Facebooku i wezmą udział w głosowaniu publiczności o Nagrodę Publiczności.
3.5. O publikacji zdjęć na Facebooku decyduje redakcja, biorąca pod uwagę ich jakość, spełniane wymagania oraz kolejność prawidłowych zgłoszeń.

4. Rozstrzygnięcie konkursu

4.1. W konkursie biorą udział wszystkie nadsyłane zdjęcia.
4.2. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w dniu 5 października 2011 roku.

5. Nagrody

5.1. Fundatorem nagród jest firma Oncogene Diagnostics z Krakowa. Firma Oncogene Diagnostics funduje 3 nagrody główne (za pierwsze 3 miejsca) oraz Nagrodę Publiczności.
5.2. Nagrodą za pierwsze miejsce jest odtwarzacz mp4, za drugie i trzecie – odpowiednio elektroniczna stacja pogodowa i radiobudzik. Nagrodą publiczności jest voucher na imprezę „Dzień pełen adrenaliny” – dla dwóch osób.
5.3. Nagrody za miejsca 1-3 w konkursie przyzna jury redakcyjne w dniu 1 października 2011 roku.
5.4. Nagroda publiczności zostanie przyznana na podstawie głosowania na najlepsze zdjęcie biorące udział w konkursie, gdzie publiczne głosowanie odbędzie się za pośrednictwem strony: http://pl-pl.facebook.com/pages/Dolina-Biotechnologiczna/142402675801685 .Wśród zdjęć nadesłanych na konkurs i opublikowanych na tej stronie przez redakcję, zostanie wytypowane zdjęcie, które uzyska do dnia 30 września 2011 roku o godzinie 24.00 najwięcej kliknięć „Like” lub „Lubię to”. Autor zdjęcia, które zbierze najwięcej głosów otrzyma nagrodę publiczności. W przypadku równej liczby głosów decyduje data nadesłania zdjęcia do redakcji. O kolejności publikacji decyduje ich jakość oraz kolejność zgłoszeń.
5.5. Każdy Finalista zobowiązany będzie do odpowiedzi do dnia 10 października 2011 roku do 24.00 na e-mail od Organizatora informujący o wygranej, przesłany na adres e-mail uczestnika konkursu podany podczas rejestracji w społeczności portalu dolinabiotechnologiczna.pl. Brak odpowiedzi lub odmowa podania lub niepodanie przez Zwycięzcę Nagrody adresu, pod który ma zostać przesłana Nagroda, jest równoznaczne ze zrzeczeniem się przez Zwycięzcę prawa do Nagrody bez jakichkolwiek roszczeń wobec Organizatora.
5.6. Na dzień rozpoczęcia konkursu organizator nie przewiduje pojedynczych nagród o wartości przekraczającej kwotę 760,00 złotych brutto, a więc zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa na dzień rozpoczęcia konkursu nie są one opodatkowane.
5.7. Finalista traci prawo do Nagrody (także po wydaniu Nagrody) w wypadku ujawnienia, że został Uczestnikiem lub Zwycięzcą pomimo naruszenia postanowień lub wbrew postanowieniom Regulaminu.
5.8. Nagroda nie podlega zamianie na jakikolwiek ekwiwalent.
5.9. Przesłanie Nagród do Zwycięzców nastąpi w terminie do 30 dni od daty zakończenia Okresu Konkursu, za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej, na adres wskazany przez Zwycięzcę.
5.10. Odpowiedzialność Organizatora jest ograniczona względem Uczestnika do wartości Nagrody, do której Uczestnik jest uprawniony. Odbiór Nagrody oznacza zrzeczenie się przez Zwycięzcę wszelkich roszczeń w stosunku do Organizatora oraz Fundatora Nagrody.
5.11. W przypadku braku możliwości doręczenia Nagrody z przyczyn nie leżących po stronie Organizatora, Zwycięzca traci prawo do danej nagrody.
5.12. Ostateczny termin wydania Nagród upływa w dniu 3 listopada 2011 roku. Nagrody niewydane Zwycięzcom w powyższym terminie z przyczyn regulaminowych oraz niezależnych od Organizatorów, pozostają do dyspozycji Organizatora konkursu.

6. Reklamacje

6.1. Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu z niniejszym Regulaminem, służy każdemu Uczestnikowi w Okresie 7 dni od daty zakończenia Okresu Konkursu.
6.2. Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności, skierowanej na adres: Portal dolinabiotechnologiczna.pl, ul. Trynitarska 11, 31-061 Kraków (z dopiskiem Konkurs „Wakacje z Biotechnologią”).
6.3. Organizator nie jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji przesłanej po upływie powyższego terminu.
6.4. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatorów w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi listownie.
6.5. Decyzje Organizatora w przedmiocie reklamacji są ostateczne i wiążące.

7. Postanowienia końcowe

7.1. Dane osobowe Uczestników zostaną wykorzystane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu prawidłowej realizacji Konkursu, ustalenia Zwycięzców oraz realizacji praw do Nagród, a po zakończeniu Okresu Konkursu, oraz realizacji praw do Nagród, zostaną poddane anonimizacji.
7.2. Udział danego Uczestnika w Konkursie poprzez wysłanie internetowego zgłoszenia, jest równoznaczny z:
a) wyrażeniem przez Uczestnika zgody na posłużenie się danymi osobowymi Uczestnika w celach wskazanych w pkt 7.2. tego regulaminu.
b) potwierdzeniem przez Uczestnika, że jest autorem zdjęć i praw autorskich oraz majątkowych do nich biorących udział w konkursie i że przekazuje je nieodpłatnie do celów publikacji przez portal dolinabiotechnologiczna.pl.
c) potwierdzeniem przez Uczestnika, że uzyskał zgodę osób rozpoznawalnych na fotografiach na ich wykonanie, oraz publikowanie w internecie.
d) potwierdzeniem przez Uczestnika, że zapoznał się z zasadami Konkursu, nie wnosi żadnych zastrzeżeń i wyraża zgodę na związanie treścią niniejszego Regulaminu
7.3. Organizator może w celach reklamowych ujawnić dane personalne Zwycięzców za pomocą internetu. Zwycięzcy, poprzez zgodę na udział w konkursie, wyrażają zgodę na użycie, bez dodatkowego wynagrodzenia, swoich imion i nazwisk do celów reklamowych prowadzonych przez lub na rzecz Organizatora.
7.4. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie w każdym czasie, bez podania przyczyny. Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych uczestników.
7.5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany formatu zdjęć i ich udostępniania na stronie internetowej http://dolinabiotechnologiczna.pl oraz w innych mediach w celu popularyzacji konkursu.
7.6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności względem zwycięzców w Konkursie za jakość nagród w tym imprezy stanowiącej Nagrodę Publiczności w zakresie usługi świadczonej przez biuro turystyczne, ani za jakość i punktualność połączeń komunikacyjnych związanych z tymi usługami. Odpowiedzialność z tytułu świadczonych usług turystycznych stanowiących nagrodę w Konkursie ponoszą wyłącznie biura turystyczne, realizujące nagrodę.
7.7. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu fotograficznego „Wakacje z biotechnologią”.

image_pdfimage_print
Podziel się ze znajomymi
Skocz do formularza

Komentarze 0

Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu, napisz coś!
 1. Dodaj komentarz
  (wymagany)
  (wymagany)
  (wymagany)

  Pola oznaczone znaczkiem W są obowiązkowe. Musisz wypełnić wszystkie pola wymagane, aby dodać komentarz.
  Twój adres email, który podasz nie zostanie opublikowany z Twoim komentarzem.

  W treści komentarza dozwolone są tagi XHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

do góry